Шановні замовники, абоненти, партнери та гості нашого сайту. Щиро вітаємо Вас на сторінках Компанії «Нет Он Лайн» та запрошуємо до взаємовигідної співпраці. Надіємось, що наші зусилля, стануть Вам принагідними при пошуку корисної інформації у світовій мережі, в повсякденній діяльності й веденні бізнесу та в ході спілкування за допомогою Інтернету

Правила надання інтернет-послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Провайдер - суб’єкт господарювання, який уповноважений надавати Інтернет-послуги та який включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ.

1.2. Абонент - особа, що уклала Договір на предмет отримання Інтернет-послуг.

1.3. Договір - юридичний документ, в якому обумовлено: права, обов'язки, тариф, його вартість, умови оплати, відповідальність сторін тощо, який вступає в силу після його підписання Сторонами Договору.

1.4. Додаткові послуги - послуги Провайдера, які не включено до Тарифних послуг та замовляються Абонентом окремо, у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

1.5. Корпоративний Інтернет-сайт - ресурс з доменним адресом www.net-online.com.ua

1.6. Мережа Провайдера - сукупність майна і споруд зв’язку Провайдера, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

1.7. Первинний платіж - оплата за організацію технічної можливості надання Абоненту замовлених ним Послуг, який сплачується Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг з метою оплати вартості організації технічної можливості надання Абоненту замовлених ним Послуг. Розмір Первинного платежу визначається у Тарифних планах Провайдера.

1.8. Послуга - доступ до мережі Інтернет, які надаються Провайдером Абоненту у відповідності до діючих Тарифів послуг. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу - вказані у Тарифах послуг.

1.9. Система “Доступ” - електронний інтерфейс керування Послугою, тобто доступ, до якого Абонент здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (логін, пароль).

1.10. Провайдер на підставі письмово укладеного Договору, надає Абоненту доступ до Інтернет (надалі - Послуга), а Абонент оплачує надану йому Послугу, відповідно до умов даного Договору та Додатків до нього, що є його невід’ємною частиною.

1.11. Попередження – вимога в письмовому (чи СМС-повідомлення) вигляді, про несвоєчасну оплату та/чи неповну оплату послуг Провайдера, яка надсилається Абоненту. 

1.12. Послуга надається у відповідності до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 720 від 09 серпня 2005 р. та інших нормативних актів України.


2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Провайдер зобов'язаний:

2.1.1. В разі необхідності провести аналіз технічної можливості надання Абонентові Послуг, а також виконати інші послуги та роботи, необхідні для надання Абонентові доступу до мережі Інтернет.

2.1.2. Здійснити підключення Абонента до Інтернет за вказаною ним адресою (Заявка, Додаток № 1 до Договору).

2.1.3. Надавати Абоненту Послуги відповідно до умов даного Договору та Додатку № 2.

2.1.4. Забезпечувати правильність застосування тарифів (Додаток № 3).

2.1.5. Повідомляти (письмово чи через СМС) Абонента про зміни цін на Послуги за 10 (десять) календарних днів до моменту зміни цін.

2.2. Провайдер має право:

2.2.1. Здійснювати тарифікацію надаваних Абонентові Послуг за допомогою власних засобів моніторингу та розрахунку трафіка.

2.2.2. Корегувати вартість надаваних Послуг у випадку змін ринкових цін, тарифів, індексу інфляції, змін у чинному законодавстві, а також в інших випадках, які можуть впливати на вартість Послуги, письмово повідомивши про це Абонента за 10 (десять) календарних днів до моменту зміни цін.

2.2.3. Тимчасово призупиняти (не більше ніж на 24 годин на місяць) надання Послуг для профілактичного обслуговування устаткування, повідомивши при цьому Абонента електронним листом (чи СМС) не менш ніж за 24 години до проведення таких робіт.

2.2.4. Письмово (чи за допомогою СМС-повідомлення) попереджати Абонента (Додаток № 5 до Договору) про припинення надання послуг в разі порушення ним строків оплати та/чи розміру оплати Послуги більше, як на 5 (п’ять) робочих днів. Повторне попередження (письмово чи за допомогою СМС-повідомлення) здійснюється, на протязі 3 (трьох) робочих днів, від попереднього попередження, шляхом припинення надання Послуг, тобто відключення обладнання Абонента.   

2.2.5. Скорочувати обсяг або тимчасово припиняти надання Послуг у випадку порушення пункту 2.2.4. цих Правил та умов даного Договору, що не визнається розірванням даного Договору. Надання Послуг відновлюється після усунення порушень/погашення Абонентом заборгованості та повної оплати Послуг за підключення, про що Абонент інформується письмово чи за допомогою СМС-повідомлення.

2.3. Абонент зобов'язаний:

2.3.1. Погоджувати в разі необхідності з власниками (орендодавцями, орендарями) приміщення, будинку, спорудження та прилеглих територій проведення всіх заходів, необхідних для надання Послуги та підключення до Інтернет. Сприяти персоналу Провайдера в разі проведення робіт з надання Послуги (надавати та забезпечувати безперешкодний допуск у приміщення в робочі години персоналу Провайдера, необхідну технічну інформацію та ін.).

2.3.2. Своєчасно та у повному обсязі оплачувати Послуги Провайдера, передбачені Договором та Додатками до нього. Негайно повідомляти Провайдера про неотримання рахунків, актів виконаних робіт/наданих послуг та податкових накладних у разі їхньої відсутності до 10 числа відповідного розрахункового (поточного) місяця згідно умов  Договору.

2.3.3. Дотримуватися норм чинного законодавства України, що стосуються інформації, її передачі та захисту, неприпустимості використання іншої ІР-адреси, а також Послуги для поширення забороненої інформації. Не розголошувати конфіденційну інформацію, зберігати таємницю листування.

2.3.4. Повідомляти Провайдера протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту змін поштових, банківських, податкових та інших реквізитів Абонента.

2.4.  Абонент має право:

2.4.1.  Своєчасно і в повному обсягу одержувати Послугу.

2.4.2.  Безоплатно отримувати від Провайдера інформацію щодо змісту, об’єму, вартості та порядку надання Послуг.

2.4.3. На тимчасове, не більше як на 1 (один) місяць, а у виключних випадках (відрядження, хвороба тощо) на 3 (три) місяці припинення надання Послуг, шляхом відключення обладнання Абонента. Припинення отримання Послуг Провайдера здійснюється на підставі письмової чи СМС-повідомлення Заявки (Додаток № 6 до Договору) з боку Абонента.

2.4.4. Не погодитися з новими цінами на Послуги згідно Договору, про що зобов'язаний письмово повідомити Провайдера на потязі 3-х днів. В цьому випадку строк Договору припиняється з дня письмово повідомлення Провайдера.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Підключення Послуги здійснюється на підставі письмової Заявки від Абонента.

3.2. Підключення Послуги оформлюється Актом про підключення, а при необхідності встановлення устаткування (що належить Провайдеру), в приміщенні Абонента, - Актом прийому-передачі. Кожен з Актів підписується повноважними представниками обох Сторін.

3.3. Устаткування та обладнання, що надається Провайдером та оплачується Абонентом, до завершення/розірвання Договору залишається в оперативній власності Провайдера, який має повний доступ до встановленого устаткування і обладнання та забезпечує його правильне використання.

3.4. Абонент не має права передавати устаткування та обладнання, яке є в оперативній власності Провайдера, третім особам, та/або надавати аналогічні Послуги, які пропонуються Провайдером.  

3.5. По закінченні/припиненні Договору, Абонент, в разі повної оплати за устаткування та обладнання - стає його власником з правом розпоряджатись останнім. В разі несплати за устаткування та обладнання, останнє повертається Провайдеру, про що Сторонами оформлюється Акт повернення устаткування та обладнання.

3.6. По закінчені кожного розрахункового періоду на вимогу Абонента, Провайдер направляє Абоненту Акт наданих послуг в двох примірниках для підписання.

3.7. У випадку необґрунтованого ухилення Абонента від підписання Акту на протязі 3-х днів, в тому числі за відсутності письмових заперечень з боку Абонента щодо наданих Послуг, підписаний представником Провайдера Акт вважається рівнозначним Акту, підписаному представниками обох Сторін. Такий Акт не є підставою для часткового або повного припинення надання Послуги.

 

4. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ОБМЕЖЕНЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ

4.1. Провайдер може запропонувати Абоненту додаткові послуги, як-то надання та обслуговування електронної адреси, кабельне телебачення тощо.

4.2. Провайдер має право тимчасово обмежити або призупинити надання додаткових послуг Абоненту у випадку заборгованості Абонента перед Провайдером за основні Послуги.

4.3. Під час користування Послугами та Додатковими послугами забороняється:

4.3.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Провайдера або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами;

4.3.2. Розсилати спам;

4.3.3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Провайдера та/або програм чи Інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб;

4.3.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи Інтернет-ресурсів Провайдера або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність;

4.3.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію, честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій за умови, що такі дії викликають скарги;

4.3.6. Абоненту категорично забороняється надавати третім особам основні та чи додаткові Послуги, які він отримує від Провайдера .

4.3.7. Абоненту рекомендується, під час грози та інших стихійних атмосферних явищ, які можуть спричинити неправильну роботу, псування і вихід з експлуатації обладнання та устаткування, яке призначено для отримання Послуги -  тимчасово відключати (обладнання та устаткування) від електричної мережі. 

4.3.8. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

 

5. ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Тарифи на всі види Послуг, з урахуванням тарифів на послуги, які отримує Провайдер, розмір податків, платежів тощо, встановлюються і затверджується Провайдером самостійно.

5.2. Тарифи можуть бути строковими (з терміном дії) та безстроковими.

5.3. Тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Провайдером  за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 7 календарних днів до дати такої зміни або скасування.

5.4. Абоненти здійснюють оплату Послуг за допомогою банківських, поштових переказів та/або готівкою в касу Провайдера.

5.5. Тарифи можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифу  на інший.

5.6. У разі якщо абонентна плата (якщо таку передбачає Тариф) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі Провайдера, вона підлягає перерахуванню за умови, що Абонент повідомить Оператора про пошкодження.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил та/або Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цих Правил.

6.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково сплачені Абонентом, зараховуються Провайдером, в рахунок наступного платежу.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки (у т.ч. - втрачену вигоду).

6.4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 10-денний строк з моменту припинення/розірвання дії Договору, отриманого від Провайдера обладнання та устаткування, Абонент зобов’язаний відшкодувати Провайдеру вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення обладнання та устаткування.

6.5. Абонент несе відповідальність і у випадку, якщо використання Послуги привело до дестабілізації процесів, що прямо або побічно впливають на якість надаваних Провайдером Послуг, або до знищення інформації незалежно від того, було це здійснено співробітниками Абонента або іншими особами з використанням технічних засобів Абонента, останній відшкодовує Провайдеру збитки в повному обсязі заподіяних збитків.

6.6. У випадку порушення зв'язку більше 6 (шести) годин підряд в поточному періоді, викликаного надзвичайними подіями або з вини Провайдера, Абонент та Провайдер повинні фіксувати такі порушення в акті, на підставі якого шляхом переговорів вирішується механізм компенсації вартості неотриманих Послуг.

6.7. У разі порушення Абонентом умов даного Договору, що спричинило аргументовані скарги або претензії інших користувачів телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі тих, що не є клієнтами Провайдера, останній має право тимчасово припинити надання всіх або частини Послуг Абоненту. Таке припинення може бути реалізоване або шляхом позбавлення Абонента технічної можливості користування тими чи іншими серверами чи службами мережі, або шляхом призупинення дії Договору за ініціативою Провайдера без попередження та будь-якого відшкодування. Поновлення надання Послуг у такому випадку відбувається лише за умови припинення дій, вчинених всупереч взятим зобов’язанням.

7. ФОРС-МАЖОР, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: війна або воєнні дії, стихійні природні нещастя (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов'язаного з виконанням даного Договору.

7.1.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (у тому числі викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд тощо). Не вважається випадком: недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

7.1.2. Обставинами форсу-мажору додатково визнаються Сторонами також наступні події: набуття чинності актами органів державної влади, що безпосередньо впливають на виконання своїх обов’язків Сторонами.

7.1.3. Сторона, що потрапила під вплив форс-мажорних обставин і як наслідок не виконує зобов'язання згідно з Договором, повинна терміново (не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту їх настання) повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа і надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання договірних зобов'язань.

7.2. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною чи письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище (чи назву юридичної особи), а також зворотну адресу. Провайдер розгляне таку заяву у 30-денний строк та дасть письмову (або в усній формі) відповідь по суті.

7.3. Суперечності між Сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.4. При підключенні Послуг або відновленні їх надання, Провайдер зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонента.

7.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Провайдера, він зобов’язаний повідомити про це Абонента, не пізніше ніж у 30-денний строк з моменту вступу в силу змін.

7.6. У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента (найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження — для юридичної особи), останній зобов’язаний повідомити про це Провайдера протягом 30 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до Провайдера.

7.7. Договір між Сторонами може бути розірвано будь-якою зі сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цими Правилами.

7.8. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

7.8.1. Незгоди зі зміною Провайдером тарифів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 30 календарних днів з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифів;

7.8.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Провайдера. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Провайдера письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору, але не раніше як за 30 днів з дня отримання повідомлення Провайдером.

7.8.3. Якщо Абонент попередньо оплатив Провайдеру Послуги і при цьому відмовився від таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Провайдер не повертає Абоненту таку невикористану частину коштів. При цьому Сторони обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу, в жодному разі не повертається Абоненту.

7.9. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера у разі якщо Абонент протягом 1-го місяця не сплатив за Послуги Провайдеру. Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного одномісячного строку.

7.9.1. При цьому обладнання та устаткування, встановлене Провайдером Абоненту може бути відключено та підлягає поверненню Провайдеру.

7.9.2. У разі, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 7 календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.

7.9.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені цими Правилами. При цьому Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 3-х календарних днів до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Провайдер може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. В такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим в указаний у попередженні строк.

7.9.4. При припиненні діяльності Провайдера з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Провайдер попереджає Абонента про припинення дії Договору щонайменше за 3 місяці до дати припинення.

7.9.5. За інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

7.10. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.